Sabem que la malaltia periodontal és una malaltia infecciosa causada pels propis bacteris que colonitzen la boca de manera habitual i que produeixen sagnat de les genives. Es produeix malaltia en aquelles persones que han baixat la guàrdia en la seva cura personal i han acumulat excessiva quantitat d’irritants locals, com són la placa, la tosca (sarro) o les restes d’aliments, desbordant així la seva capacitat de defensa. També amb molta freqüència es produeix malaltia en aquelles persones que genèticament estan predisposades a ella. Aquestes persones són més vulnerables perquè el seu sistema defensiu a nivell de genives funciona pitjor.

Tot i ser una malaltia produïda per bacteris, no utilitzem els antibiòtics de manera sistemàtica per al seu tractament perquè els bacteris que la produeixen són bacteris habituals del medi oral i quan passa l’efecte de l’antibiòtic colonitzaran novament les genives. Sí que s’utilitzaran els antibiòtics en moments puntuals segons criteri professional.

El primer pas en el tractament per a la cura de les genives sagnants és fer el que normalment s’anomena “Neteja de Boca”. Per aquest terme s’enten l’eliminació mecànica del sarro superficial amb estris de neteja que extreu el sarro (càlcul) mitjançant l’emissió d’ultrasons i aigua. Aquest és un procediment bàsic i sencill i que s’acostuma a considerar sols com el primer pas per posteriorment procedir a netejar el sarro realment important que és el que s’acumula sota la geniva.

El tractament periodontal consisteix a eliminar la infecció existent a base d’eliminar mecànicament els irritants locals com són el carrall (sarro), els bacteris de l’interior de les bosses i les toxines que han produït i han quedat impregnades a la superfície de l’arrel. És per això que per a tractar aquest problema no hi ha prou amb realitzar una “neteja de boca” ja que aquest tractament és útil per a persones sense problemes especials de geniva i que simplement han acumulat carrall superficial.
peri1

Pacient amb pèrdua d’os i raspat de la infecció amb cureta

Les persones amb problemes especials o amb risc de patir-los, necessiten que se’ls faci un o varis Raspats o també anomenats Curetatges. Aquesta és una tècnica especialitzada que elimina la infecció de la profunditat de la bossa, arribant a zones no visibles. Necessita un alt nivell d’especialització perquè sovint es treballa a cegues i en espais molt petits, on el tacte de la persona ben entrenada és l’única arma per a eliminar de manera efectiva els irritants bacterians. El raspat ben fet disminueix dràsticament el sagnat de les genives. Al finalitzar del curetatge sempre fem l’ Allisament Radicular per deixar la superfície de dents i queixals menys receptiva a les bactèries.

Moltes vegades és precís fer vàries sessions de raspat i allisament radicular, en què tractem la totalitat de la boca cada vegada que el pacient es visita amb nosaltres. El motiu pel qual raspem la totalitat de la boca y no en quadrants, com fan en altres clíniques, és que nosaltres raspem només fins on la geniva ho permet i en les visites successives podem anar raspant a més profunditat, traient el càlcul profund fins la seva eradicació. Aquest procés té grans avantatges respecte a altres maneres de treballar com la reducció de les possibles molèsties, gràcies a l’aprofitament de la capacitat de desinflamació de la geniva després de cada tractament, y que fa innecessari anestesiar en la majoria de casos.

El pacient serà informat de com ha de realitzar la seva higiene oral personal ja que observem que la majoria dels nostres pacients pensen, abans de venir a la nostra consulta, que es raspallen adequadament, encara que en realitat no és així.

És indispensable la col·laboració entre professional i pacient per a que ambdós treballin junts amb la finalitat, no solament de netejar la infecció de manera efectiva, sinó de mantenir els resultats desitjats al llarg del temps.

En casos especials es pot utilitzar la tècnica de raspat Full Mouth, que consisteix a finalitzar tot el raspat en un sol dia. Per a això serà necessari fer una sessió llarga d’almenys dues hores i, habitualment, usant anestèsia. Aquesta tècnica només seria usada en persones amb molt poc temps o que es desplacen des de llocs llunyans a la consulta, però no té la mateixa eficàcia que la tècnica convencional.

 

peri2

Resolució de la inflamació després del tractament periodontal

peri3

Un altre cas de desinflamació de genives

FASE QUIRÚRGICA. CIRURGIA DE DESBRIDAMENT

En ocasions el professional no pot arribar a eliminar tots els irritants bacterians mitjançant l’ús de la tècnica del Raspat, bé sigui perquè les bosses són massa profundes, bé perquè existeixin altres dificultat d’accés.

Quan no s’ha aconseguit eliminar el sagnat de les genives i desinflamar els teixits del tot en ocasions el professional considerarà l’ús de la Cirurgia Periodontal. Aquesta és una tècnica que pretén accedir a tota la superfície de l’arrel per a netejar-la perfectament i crear unes condicions de salut i de forma de la geniva que facilitin el manteniment de la situació de salut en el futur.

Existeixen tècniques quirúrgiques més conservadores i més agressives, que seran recomanades pel professional atès que cadascuna d’elles té les seves indicacions.

El procediment quirúrgic bàsicament, consisteix en anestesiar la zona a operar, tallar amb bisturí la geniva fent una incisió propera al coll de la dent, separar la geniva de la dent i de l’os per a poder visualitzar-los perfectament, eliminar tota la infecció existent i realitzar procediments de remodelat o regeneració òssia segons requereixi la situació. Finalment se suturarà la geniva per a que quedi ben adaptada a l’os i a la dent.

SITUACIONS QUE LIMITEN L’EFECTIVITAT DEL RASPAT I ALLISAT RADICULAR

  • Bosses profundes, especialment en zones d’os irregular.
  • Bosses en dents amb diverses arrels.
  • Variacions anatòmiques de les arrels (concavitats).
  • Dents mal posicionats i apinyats.
  • Geniva fibrosa.
  • Restauracions defectuoses.

peri4
Procediment de cirurgia periodontal per a l’eliminació de càlcul subgingival

CIRURGIA PLÀSTICA GINGIVAL

És un conjunt de procediments que pretenen millorar l’aspecte estètic i funcional de la geniva. Dins d’aquest capítol destacarem els Empelts Gingivals amb o sense cobriment de l’arrel, la Frenectomia, l’Allargament de Corona, l’Aprofundiment de vestíbul, etc.

 

EMPELTS DE GENIVA

Consisteixen en aportar geniva allà on no existeix, per fer-ho es busquen zones donants de la boca que puguin aportar teixit necessari, sense que això vagi en detriment de la zona donant, és a dir, és requisit d’aquesta tècnica que la zona donant regeneri totalment el teixit que ha donat. Habitualment la zona donant sol ser el paladar.

Per això s’anestesia la zona a operar, es prepara un jaç en la zona que rebrà l’empelt, i es col•loca la geniva extreta del paladar. Se sutura adequadament.

peri5

Procediments d’empelt de geniva per a cobrir arrels nues

peri6a

Procediment d’empelt de geniva en incisiu inferior

Aquesta tècnica pretén sovint cobrir recessions de geniva que enlletgeixen el somriure, però no és solament aquesta la única indicació d’aquest procediment.

peri6b

Procediment d’empelt de geniva per a millorar l’estètica d’una pròtesi fixa

 

FRENECTOMIA

Pretén eliminar o desplaçar un fre existent, que tracciona sobre la geniva, que dificulta la mobilitat del llavi o que s’insereix entre dues dents, principalment incisius creant un espai entre ells.

ALLARGAMENT DE CORONA

És un procediment quirúrgic que, com diu el seu nom, col·loca la geniva en una posició més alta a fi de que la quantitat de dent exposada després de la intervenció sigui major que abans.

Es útil quan la dent té una càries de coll que està parcialment tapada per la geniva i el dentista precisa visualitzar la totalitat de la càries per a poder obturar-la.

És també útil en situacions de fractura de la corona de la dent, quan aquesta fractura arriba més enllà de la geniva, en situacions de greus desgastos de la dent i en general, en totes aquelles situacions que el dentista precisa més visió o retenció per a col·locar una corona.

Per a realitzar aquest procediment, a més a més d’obrir la geniva, cal eliminar os superficial al voltant del dent a fi de crear espai per a poder desplaçar la geniva a una posició més alta.

 

peri7
Procediment d’allargament de corona

peri8
Procediment d’allargament de corona en un molar superior

peri9
Procediment d’allargament de corona per a millora de l’estètica

esquermacat

FASE DE MANTENIMENT

peri10
Pacient mantingut en salut

Aquesta part del tractament és la que procura que els resultats aconseguits durant el tractament actiu es mantinguin al llarg dels anys. Encara que el professional hagi eliminat completament la inflamació durant el tractament, no garanteix que la boca es mantingui lliure d’infecció al llarg del temps, a no ser que tant el pacient com el professional formin un bon equip i s’ocupin de mantenir la boca lliure d’infeccions actives. Correspon al pacient mantenir neta la part superficial i al professional eliminar tots aquells dipòsits que s’acumulen en àrees inaccessibles per al pacient.

És indispensable anar a aquestes visites amb la freqüència que indiqui el professional a fi de que la quantitat de bacteris acumulats durant el temps no depassi el límit de tolerància de la geniva del pacient.

RECORDA:

  • La cirurgia periodontal s’usa per accedir a la infecció inaccessible des de fora.
  • També és útil per a procediments de regeneració d’os.