1.- Informació Fiscal i Registral
La Clínica del Dr. José Juan Vilar Martínez, que opera comercialment sota el denominatiu CLÍNICA DR. JJVILAR és una clínica odontològica especialitzada en tractaments de Periodòncia i Implants dentals en exclusiva (d'ara endavant CLÍNICA VILAR) ubicada a l'av. Diagonal, núm. 588, 5è 2a, a la ciutat de Barcelona (CP 08021).

El Dr. José Juan Vilar Martínez és llicenciat en Medicina i Cirurgia, segons el títol expedit per la Universitat Autònoma de Barcelona (1978), va cursar l'especialitat d'Estomatologia segons titulació de la Universitat Central de Barcelona (1981), especialista en Periodòncia per la Universitat Tufts (Boston) 1984, i pertany al Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC), amb número de col·legiat 1.129, i és aplicable a l'exercici de la seva professió tant la Llei 14/1986 General de Sanitat, de 25 d'abril; la Llei 10/1986, del 17 de març, que regula l'exercici de les professions titulades; el Reial decret 1594/1994, de 15 de juliol, que desenvolupa la Llei 10/1986, de 17 de març; la Llei 44/2003, del 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries; la Llei 7/2006, del 31 de maig, de l'exercici de les professions titulades; la Llei 41/2002 d'autonomia del pacient, de 14 de novembre; la Llei 21/2000, dAutonomia del Pacient i Drets dInformació i Documentació Clínica de Catalunya, de 29 de desembre; i la Llei 16/2010, del 3 de juny, que modificació de la Llei 21/2000 d'Autonomia del Pacient i Drets d'Informació i Documentació Clínica de Catalunya, així com el Codi de Deontologia aprovat pel Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (dit codi de conducta es pot consultar electrònicament accedint a la pàgina web del COEC).

2.- Identitat i Direcció del Responsable del Fitxer
El titular i responsable dels fitxers de tractament de dades als quals queden incorporats la informació facilitada pels usuaris en virtut de la utilització del present lloc web (www.clinicadrvilar.com) és el Dr. José Juan Vilar Martínez, proveït de DNI/NIF 37.660.207-F i amb n domicili als efectes de la present a l'av. Diagonal, núm. 588, 5è 2a, a la ciutat de Barcelona (CP 08021).

3.- Protecció de Dades de Caràcter Personal de Conformitat amb la Normativa Aplicable
CLÍNICA VILAR com a responsable del present lloc web i de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica, de 5 de Desembre, 3/2018 de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD) i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE) ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal dels seus Usuaris.

3.1.- Protecció de Dades de Caràcter Personal de Conformitat amb la Normativa Aplicable
Les dades de caràcter personal que en virtut del present lloc web l'usuari faciliti voluntàriament amb l'objectiu de demanar o sol·licitar informació, o bé mentre interactua com a usuari del nostre lloc web o que faciliti a sol·licitud de CLÍNICA VILAR als efectes dur a terme o realitzar qualsevol de les finalitats pròpies de CLÍNICA VILAR ressenyades en els apartats següents, s'incorporaran al fitxer de tractament de dades, la titularitat i responsabilitat de les quals ve ostentada per CLÍNICA VILAR.

En cas que les dades a facilitar per l'usuari fossin necessàries als formularis continguts o requerits per CLÍNICA VILAR al lloc web perquè aquesta pogués: a) respondre a les consultes, proporcionar informació requerides per l'usuari; b) proporcionar accés a l'usuari a determinades funcionalitats del lloc web; o bé i si escau c) realitzar totes aquelles activitats pròpies de CLÍNICA VILAR ressenyades per la present, CLÍNICA VILAR informarà de la dita obligatorietat a l'usuari indicant-li quines dades són de necessària emplenament.

En introduir l'usuari directament totes les dades incloses als formularis continguts en aquest lloc web, l'usuari:

a.) accepta l'obligació de facilitar dades veraces, exactes i completes sobre la seva identitat, legitimitat i situació real i accepta i entén que recaigui directament i exclusivament sobre si mateix la responsabilitat no només sobre l'autenticitat, exactitud, vigència i veracitat sinó així mantenir l'autenticitat, l'exactitud, la vigència i la veracitat de les dades, ja que CLÍNICA VILAR no té l'obligació de verificar i no verifica la identitat i altres dades proporcionades o facilitades per l'usuari; així l'usuari reconeix que serà l'únic responsable dels danys i perjudicis que puguin causar, comportar o generar en vers CLÍNICA VILAR oa tercers les dades, informació i manifestacions inexactes, falses, no actualitzades que faciliti, proporcioni o faci

b.) Reconeix ser major d'edat i que ostenta la capacitat jurídica i d'obrar necessària per interactuar com a usuari al lloc web.

c.) Entén i accepta que són necessaris per a la realització dels serveis o prestacions requerits per l'usuari a través del present lloc web.

En cas que l'usuari facilités qualsevol dada falsa, inexacta o incompleta o si CLÍNICA VILAR tingués motius fundats per dubtar sobre la veracitat, exactitud i integritat dels mateixos, CLÍNICA VILAR podrà denegar-li l'accés i/o ús present o futur del lloc web o de qualsevol dels seus continguts, productes i/o serveis.

L'entitat responsable del fitxer, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a qui hagin estat comunicades -si escau i en virtut de la corresponent autorització conferida per l'usuari- estan obligades a mantenir el secret professional i adoptaran els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades ia fi de procurar el corresponent nivell de seguretat als fitxers de CLÍNICA VILAR, això segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris del present lloc web.

Tot i això, s'adverteix i informa a l'usuari que les mesures tècniques no són infal·libles ni inexpugnables, motiu pel qual, CLÍNICA VILAR no controla ni garanteix l'absència de virus o altres elements en la connexió o en la descàrrega de continguts des del lloc web que causin alteracions bé en els sistemes informàtics (hardware i software) de l'usuari o bé en els documents o fitxers emmagatzemats en els seus sistemes informàtics ni, per tant, es podrà tenir CLÍNICA VILAR per responsable de l'absència de virus o altres elements o bé de els danys i perjudicis que puguin derivar-se de la presència de virus i que puguin produir alteracions als sistemes informàtics de l'usuari o als documents o fitxers emmagatzemats als seus sistemes informàtics.

En acceptar els Termes i Condicions per aquesta estipulades i, en especial, en remetre l'usuari voluntàriament les seves dades de caràcter personal a CLÍNICA VILAR l'activitat de la qual consisteix en la realització de tractaments odontològics, donant a conèixer els diferents tractaments a través del present lloc web mitjançant el qual els usuaris poden disposar de tota la informació al respecte, l'usuari consent expressament que CLÍNICA VILAR realitzi les següents activitats, tasques i/o accions, llevat que l'usuari indiqui el contrari en subscriure qualsevol servei de CLÍNICA VILAR oa resultes de una revocació posterior del consentiment inicialment atorgat.

  1. La gestió del contingut, informació i/o dades que remeti o proporcioni cadascun dels usuaris així com del contingut, informació i/o dades generades en interactuar l'usuari al lloc web.
  2. L'enviament de comunicacions comercials en paper informant els usuaris de les activitats, esdeveniments, serveis, publicitat, notícies i altres informacions comercials sobre els serveis, activitats i/o esdeveniments relacionats amb l'activitat de CLÍNICA VILAR.
  3. En cas que l'usuari hagi consentit expressament l'enviament de comunicacions comercials per via electrònica, l'enviament de les comunicacions esmentades per mitjans electrònics informant els usuaris de les activitats, esdeveniments, serveis, publicitat, notícies, i altra informació comercial sobre els serveis, activitats i/o esdeveniments relacionats amb lactivitat de CLÍNICA VILAR.
  4. Als efectes de poder millorar la prestació dels serveis de CLÍNICA VILAR, aquesta podrà destinar les dades de l'usuari a la realització d'estudis de mercat, estadístiques oa la segmentació, categorització o elaboració de perfils, bé en grup o bé de forma individualitzada, això basant-se en les dades facilitades voluntàriament pels usuaris.
  5. La conservació de les dades durant els terminis previstos a les disposicions aplicables.

Sense perjudici de tot això, no es consideraran comunicacions comercials i/o publicitàries tota aquella informació enviada per CLÍNICA VILAR -fins i tot per mitjans electrònics- als usuaris de CLÍNICA VILAR amb la finalitat de dur a terme, executar i/o desenvolupar qualsevol prestació requerida o subscrita -encara que no fos subscrita per mitjans electrònics- per l'Usuari i totes les altres tasques, accions i/o activitats derivades de la relació comercial, negocial i/o contractual esmentada.

3.2.- Drets dels Interessats i el seu Exercici
Els usuaris tenen reconeguda per la Llei orgànica indicada de protecció de dades els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició i, si s'escau, a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials.

L'interessat podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició o bé podrà revocar el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials, enviant una carta adreçada al Dr. José Juan Vilar Martínez, av. Diagonal, núm. 588, 5è 2a, a la ciutat de Barcelona (CP 08021) o bé al correu electrònic info@clinicadrvilar.com.

4.- Cookies
CLÍNICA VILAR utilitza cookies (fragment d'informació sobre el vostre ordinador i navegació que s'emmagatzema al vostre disc dur i proporcionada a través del vostre navegador) únicament per perfilar i millorar la relació amb l'usuari i per adaptar-se als mitjans tecnològics. L'usuari té la possibilitat de configurar el vostre navegador per ser avisat de la recepció o, si escau, esborrar, rebutjar o bloquejar la recepció de cookies en el vostre disc dur, havent de consultar a aquest efecte, les instruccions i manuals del vostre navegador per ampliar aquesta informació.

5.- Accés i Ús del Lloc Web

5.1.- Accés i Ús
Tant l'accés al Lloc Web com l'ús no consentit que es pugui efectuar de la informació que conté és de l'exclusiva responsabilitat de qui el realitza.

S'entén per usuari qualsevol persona física o jurídica que adquireixi, utilitzi, gaudeixi i/o accedeixi a la informació proporcionada al Lloc Web o que interactuï al Lloc Web per mediació de les diferents funcionalitats i serveis ofertes per CLÍNICA VILAR a través del mateix o bé que es registri com a usuari del Lloc Web.

5.2.- Responsabilitat de l'Usuari
L'usuari es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades del Lloc Web de conformitat amb les presents condicions, termes i polítiques, amb la normativa d'aplicació i amb la moral i els bons costums generalment acceptats (entre d'altres, les anomenades etiquetes: “ conjunt de regles que regulen el comportament d'un usuari en un grup de notícies”) i l'ordre públic.

L'usuari s'obliga a abstenir-se de divulgar, publicar i/o utilitzar els continguts del present Lloc Web amb fins publicitaris o bé amb fins o efectes il·lícits, prohibits o contraris als aquí establert, lesius dels drets i interessos de CLÍNICA VILAR, de els altres usuaris, de tercers o que de qualsevol manera puguin considerar-se ofensiu i/o danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar aquest Lloc Web o impedir la normal utilització o gaudi dels mateixos per part dels usuaris.

L'usuari és conscient, per tant, que l'ús dels serveis, les funcionalitats i/o els continguts del Lloc Web té lloc, en tot cas, sota la seva exclusiva responsabilitat.

CLÍNICA VILAR no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se del dit accés o ús o de l'incompliment de les presents condicions, termes i polítiques ni es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que es puguin causar al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari) o als fitxers o documents emmagatzemats com a conseqüència de: a) la presència d'un virus a l'ordinador de l'Usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i/o productes oferts per CLÍNICA VILAR a través del seu Lloc Web; b) un mal funcionament del navegador; ic) l'ús de versions no actualitzades del mateix.

5.3.- Acceptació
Tant l'accés, la navegació, l'alta de les funcionalitats i l'ús del Lloc Web significa, comporta i comporta l'acceptació dels Termes i Condicions sense reserves per part de l'Usuari, sigui o no un usuari registrat al Lloc Web de CLÍNICA VILAR.

A aquests efectes i en cas que un usuari vulneri o incompleixi els Termes i Condicions d'Ús, Privadesa i Condicions Generals de Contractació, CLÍNICA VILAR es reserva el dret d'excloure'ls o denegar-los l'accés i/o ús present o futur del Lloc Web o de qualsevol dels seus continguts i/o serveis.

6.- Enllaços a Altres Llocs Web / Hipervincles
En aquest Lloc Web s'utilitzen hipervincles que permetin un enllaç o enllaç amb altres pàgines o llocs web. CLÍNICA VILAR no es responsabilitza del contingut, les mesures de seguretat, les polítiques de privadesa ni dels termes i condicions d'ús i de contractació adoptades per qualsevol altra pàgina o lloc web a través del qual es té accés des del present Lloc Web o bé que permeti un enllaç o enllaç amb aquest Lloc Web, llocs als quals accedeix linteressat sota la seva exclusiva responsabilitat.

Així mateix, tampoc no es garanteix l'absència de virus o altres elements dels continguts enllaçats des del Lloc Web de CLÍNICA VILAR que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software) en els documents o els fitxers de l'usuari, excloent així mateix CLÍNICA VILAR de qualsevol responsabilitat derivada dels danys de qualsevol índole ocasionats per tot això.

També s'adverteix a l'usuari que l'enllaç o enllaç a una altra pàgina o lloc web a través del qual es té accés des del present Lloc Web o l'enllaç o enllaç des d'una altra pàgina web que permeti un enllaç o enllaç amb aquest Lloc Web no implica sota cap supòsit lexistència duna vinculació de qualsevol tipus amb aquesta pàgina web enllaçada o bé que permet accés al present Lloc Web.

7.- Exclusió de Garanties i Responsabilitat
CLÍNICA VILAR no garanteix la disponibilitat permanent dels serveis oferts al seu Lloc Web, si bé durà a terme els seus millors esforços per garantir-ne la regularitat i el bon funcionament.

A aquests efectes, CLÍNICA VILAR queda exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats de qualsevol índole i derivats de la manca de disponibilitat o continuïtat del funcionament dels serveis per causes de força major o d'errors a les xarxes de transmissió de informació aliens a la voluntat de CLÍNICA VILAR.

8.- Modificació de les Condicions Generals d'Ús i de la Política de Protecció de Dades i de Privadesa
El Responsable del Fitxer es reserva el dret a modificar en tot moment i sense previ avís les presents condicions, termes i polítiques de privadesa per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, havent de consultar l'usuari periòdicament aquestes condicions, termes i polítiques a fi de comprovar o assegurar-se de l'existència de modificacions o canvis a aquestes, prenent com a referència la data de la darrera actualització.

9.- Propietat Intel·lectual i Industrial de CLÍNICA VILAR
L'usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual que puguin existir sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits per CLÍNICA VILAR en aquest Lloc Web (incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l'aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials del Lloc Web o look and feel, marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font del Lloc Web) pertanyen a CLÍNICA VILAR i/oa tercers que li han cedit els seus drets. A aquests efectes, s'entendrà com a Lloc Web totes aquelles creacions incorporades i expressades per CLÍNICA VILAR per qualsevol mitjà i/o suport tangible o intangible, conegut o per conèixer, que sigui objecte de protecció per les disposicions i normatives vigents en matèria de propietat intel·lectual i industrial.

Queda autoritzada la mera visualització, impressió, descàrrega o emmagatzematge temporal, ja sigui totalment o parcialment, dels continguts i/o dels elements inserits per CLÍNICA VILAR al Lloc Web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu per part de l'usuari, sempre que, en tot cas, se n'indiqui l'origen i/o l'autor i que, si s'escau, aparegui el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars.

En cap cas l'accés al Lloc Web implica cap mena de permís, autorització, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets esmentats per part dels seus titulars, llevat que s'estableixi expressament el contrari. Les presents condicions generals d'ús del Lloc Web no confereixen als usuaris cap altre dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc Web i/o dels continguts diferents dels aquí previstos expressament. Queda per tant terminantment prohibida la utilització d'aquests elements, la seva total o parcial reproducció, comunicació i/o distribució amb fins comercials o lucratius, així com la seva modificació, alteració, descompilació i/o qualsevol altre acte d'explotació del Lloc Web i/o dels continguts abocats o incorporats al mateix.

Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada per escrit a aquest efecte per CLÍNICA VILAR o el tercer titular dels drets afectats.